Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty

4 października odbyło się w Warszawie Zebranie Rady Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”. Podczas zebrania wiceprzewodniczącym KSNiO został wybrany Krzysztof Wojciechowski. Zebrani przyjęli stanowisko w sprawie podniesienia nakładów na edukację, szkolnictwo wyższe i edukację i wystąpili do Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Prezydium KK o podjęcie rozmów z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w celu: znaczącego zwiększenia nakładów na edukację i naukę i podniesienia poziomu wynagrodzeń pracowników nauki i edukacji.