Transparentność finansów KSNiO, III Forum Uczelni i Instytutów Polskich (FUIP), pierwsze pozytywne efekty spotkań z ministrami oraz działania sekcji tworzących Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty, to główne tematy poruszane podczas zebrania Rady KSNiO. Warszawa, 8 maja 2024r.

Rada Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty obradowała 8 maja  w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele:

  • Krajowej Sekcji Nauki reprezentowanej przez Dominika Szczukockiego, Bogusława Dołęgę
    i Marka Sawickiego;
  • Krajowej Sekcji Państwowej Akademii Nauk reprezentowanej przez Piotra Lamparta;
  • Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania reprezentowanej przez Waldemara Jakubowskiego, Danutę Utratę, Wiesławę Stec, Izabelę Lorenz-Sikorską, Krzysztofa Wojciechowskiego, Lesława Ordona, Marcina Podlewskiego;
  • Komisji Rewizyjnej: Marta Gocławska (KSOiW) oraz Krzysztof Pszczółka (KSN) oraz Prawnik KSNiO Tomasz Gryczan i księgowa Agnieszka Janczak.

 Porządek zebrania zaproponowany przez Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Nauki
i Oświaty Waldemara Jakubowskiego oraz protokół z poprzedniego zebrania Rady KSNiO zostały przyjęte jednogłośnie. Rada Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” postanowiła zatwierdzić sprawozdanie finansowe z działalności za 2023 rok i upoważniła Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Nauki
i Oświaty NSZZ „Solidarność” do podpisania i złożenia stosownych dokumentów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Piotr Lampart Przewodniczący Krajowej Sekcji Państwowej Akademii Nauk przedstawił pozytywne efekty spotkania z Ministrem Maciejem Godulą. Pracownicy Naukowi otrzymali długo oczekiwane podwyżki
w wysokości 30 %.

Dominik Szczukocki Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki przekazał relację z III Forum Uczelni
i Instytutów Polskich (FUIP). Wysoki, merytoryczny  poziom konferencji i profesjonalna organizacja została wysoko oceniona przez uczestników.

Waldemar Jakubowski Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania przedstawił działania KSOiW związane z opiniowaniem rozporządzeń dot. ramowych planów nauczania oraz podstawy programowej.

Przewodniczący KSOiW podziękował Wiesławie Stec z Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania
w Lublinie, za profesjonalną organizację Konferencji „Kondycja psychofizyczna nauczycieli w XXI w”. Materiały
z konferencji dostępne są na stronie: [WIDEO] Nie uwierzysz w to…! „Kondycja psychofizyczna nauczycieli w XXI wieku” – Solidarność (solidarnosc-oswiatalublin.pl)

Dyskusja o negatywnych skutkach edukacji włączającej w szkołach i uczelniach oraz  propozycje wspólnych działań w ramach Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty była ostatnim punktem  zebrania.

Izabela Lorenc Sikorska

ZAŁĄCZNIK

Komunikat-Rady-KSNiO-8_05_2024r

Komunikat Rady Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” 06.03.2024.

Uchwały budżetowe, wzmocnienie komunikacji i współpracy pomiędzy Sekcjami tworzącymi Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”, to główne tematy poruszane podczas zebrania Rady KSNiO.
Rada Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty obradowała 5. marca w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele:
• Krajowej Sekcji Nauki reprezentowanej przez Dominika Szczukockiego,
Bogusława Dołęgę, Marka Kisilowskiego i Marka Siwickiego;
• Krajowej Sekcji Państwowej Akademii Nauk reprezentowanej przez Piotra Lamparta;
• Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania reprezentowanej przez
Waldemara Jakubowskiego, Danutę Utratę, Wiesławę Stec, Izabelę Lorenz-Sikorską, Ewę Rocławską, Krzysztofa Wojciechowskiego, Lesława Ordona,
Marcina Podlewskiego, Tomasza Chodubskiego.
W zebraniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Rewizyjnej: Marta Gocławska (KSOiW) oraz Józef Tarnawski (KSN). Marta Gocławska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSNiO.
Porządek zebrania zaproponowany przez Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty Waldemara Jakubowskiego oraz protokół z poprzedniego zebrania Rady KSNiO zostały przyjęte jednogłośnie.
Rada przyjęła też do realizacji uchwały budżetowe przygotowane i przedstawione przez Skarbnika KSNiO Krzysztofa Wojciechowskiego.
Działania podejmowane przez KSOiW, KSN i KS PAN, kontakty z nowymi ministrami, zmiany proponowane w Nauce i Oświacie oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy Sekcjami to zagadnienia, którym członkowie Rady poświęcili sporo czasu. Podczas merytorycznej dyskusji wyłoniło się kilka propozycji współpracy pomiędzy Sekcjami, np: współorganizacja szkoleń dla członków związku zrzeszonych w Sekcjach tworzących Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty. Wola współdziałania i profesjonalna komunikacja dobrze rokują i dają nadzieję na rozwój organizacji zrzeszonych w oświacie
i szkolnictwie wyższym. Kolejne spotkanie odbędzie się w kwietniu.
Izabela Lorenz-Sikorska

Rada Sekretariatu Nauki i Oswiaty. 4.010.2023r.

4 października odbyło się w Warszawie Zebranie Rady Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”. Podczas zebrania wiceprzewodniczącym KSNiO został wybrany Krzysztof Wojciechowski. Zebrani przyjęli stanowisko w sprawie podniesienia nakładów na edukację, szkolnictwo wyższe i edukację i wystąpili do Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Prezydium KK o podjęcie rozmów z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w celu: znaczącego zwiększenia nakładów na edukację i naukę i podniesienia poziomu wynagrodzeń pracowników nauki i edukacji.

Podniesienie nakładów na edukację, szkolnictwo wyższe.

Krajowy Zjazd Delegatów. 19-20.10.2023 r.

Stanowiska dot. oświaty i nauki, przyjęte przez Krajowy Zjazd Delegatów, sprawy finansowe oraz bony na laptopy dla nauczycieli to główne zagadnienia poruszane podczas zebrania Rady.
24 października br. odbyło się zdalne zebranie KSOiW. Przewodniczący Waldemar Jakubowski przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium, m.in. stan rozmów z przedstawicielami MEIN oraz ocenił efekty negocjacji.
Następnie Przewodniczący oraz członkowie Prezydium i Rady, będący delegatami, przekazali relację z przebiegu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów. Omawiane były wyniki wyborów a także stanowiska dotyczące oświaty i nauki przyjęte przez KZD.
Waldemar Jakubowski omówił najważniejsze zagadnienia poruszane podczas Okrągłego Stołu ETUCE i Spotkania EZA, tj. problemy kadrowe, niskie zarobki, negatywne konsekwencje edukacji włączającej oraz wyzwania dla oświatyt wynikające z cyfryzacji.
Krzysztof Wojciechowski (Wiceprzewodniczący i Skarbnik) omówił sprawy finansowe i majątkowe.
Przewodniczący Waldemar Jakubowski oraz Marcin Podlewski (Członek Prezydium) przekazali informacje na temat stanu przygotowań i miejsca organizacji Zebrania Delegatów KSOiW.
W wolnych głosach i wnioskach poruszano problemy dot. m.in. bonów na laptopy i sposoby ich realizacji oraz różnic w wypłacanej nauczycielom nagrodzie z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Waldemar Jakubowski poinformował o działaniach, jakie podjęło Prezydium, aby ujednolicić i zwiększyć wysokość nagrody oraz poinformował o odpowiedziach Ministerstwa Cyfryzacji na interwencje KSOiW w sprawie programu „Bon na laptop dla nauczyciela.
Izabela Lorenz-Sikorska
sekretarz KSOiW

STANOWISKO Nr 3 XXXI KZD ws. podniesienia nakładów na edukację i naukę
Napisany w dniu 20.10.2023 | przez Sekretariat Prezydium
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podniesienie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe do poziomu co najmniej 4% PKB oraz na oświatę do poziomu co najmniej 8 % PKB.
To niezbędny warunek, by:

Polska nauka i edukacja skutecznie zmierzyły się z wyzwaniami współczesnej cywilizacji oraz wymaganiami nowoczesnego rynku pracy,
Zapewnić właściwe warunki pracy na uczelniach, instytutach naukowych i badawczych oraz w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych w celu realizacji współczesnych zadań,
Zapewnić odpowiedni wzrost wynagrodzeń pracowników nauki, szkolnictwa wyższego i oświaty.

Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

Kongres Sekretariatu. 14.07.2023 r.

Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” obradujący w Warszawie 14 lipca dokonał wyboru przewodniczącego, którym został wybrany dr Waldemar Jakubowski. Wybrano równiez Radę i Komisję Rewizyjną.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty zrzesza trzy Sekcje: Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania, Krajową Sekcję Nauki oraz Krajową Sekcję Polskiej Akademii Nauki.

Dodaj tu swój tekst nagłówka