Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty

Stanowiska dot. oświaty i nauki przyjęte przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Komunikat z Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
Stanowiska dot. oświaty i nauki, przyjęte przez Krajowy Zjazd Delegatów, sprawy finansowe oraz bony na laptopy dla nauczycieli to główne zagadnienia poruszane podczas zebrania Rady.
24 października br. odbyło się zdalne zebranie KSOiW. Przewodniczący Waldemar Jakubowski przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium, m.in. stan rozmów z przedstawicielami MEIN oraz ocenił efekty negocjacji.
Następnie Przewodniczący oraz członkowie Prezydium i Rady, będący delegatami, przekazali relację z przebiegu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów. Omawiane były wyniki wyborów a także stanowiska dotyczące oświaty i nauki przyjęte przez KZD.
Waldemar Jakubowski omówił najważniejsze zagadnienia poruszane podczas Okrągłego Stołu ETUCE i Spotkania EZA, tj. problemy kadrowe, niskie zarobki, negatywne konsekwencje edukacji włączającej oraz wyzwania dla oświatyt wynikające z cyfryzacji.
Krzysztof Wojciechowski (Wiceprzewodniczący i Skarbnik) omówił sprawy finansowe i majątkowe.
Przewodniczący Waldemar Jakubowski oraz Marcin Podlewski (Członek Prezydium) przekazali informacje na temat stanu przygotowań i miejsca organizacji Zebrania Delegatów KSOiW.
W wolnych głosach i wnioskach poruszano problemy dot. m.in. bonów na laptopy i sposoby ich realizacji oraz różnic w wypłacanej nauczycielom nagrodzie z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Waldemar Jakubowski poinformował o działaniach, jakie podjęło Prezydium, aby ujednolicić i zwiększyć wysokość nagrody oraz poinformował o odpowiedziach Ministerstwa Cyfryzacji na interwencje KSOiW w sprawie programu „Bon na laptop dla nauczyciela.
Izabela Lorenz-Sikorska
sekretarz KSOiW

STANOWISKO Nr 3 XXXI KZD ws. podniesienia nakładów na edukację i naukę
Napisany w dniu 20.10.2023 | przez Sekretariat Prezydium
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podniesienie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe do poziomu co najmniej 4% PKB oraz na oświatę do poziomu co najmniej 8 % PKB.
To niezbędny warunek, by:

Polska nauka i edukacja skutecznie zmierzyły się z wyzwaniami współczesnej cywilizacji oraz wymaganiami nowoczesnego rynku pracy,
Zapewnić właściwe warunki pracy na uczelniach, instytutach naukowych i badawczych oraz w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych w celu realizacji współczesnych zadań,
Zapewnić odpowiedni wzrost wynagrodzeń pracowników nauki, szkolnictwa wyższego i oświaty.

Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” obradujący w Warszawie 14 lipca dokonał wyboru przewodniczącego, którym został wybrany dr Waldemar Jakubowski. Wybrano równiez Radę i Komisję Rewizyjną.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty zrzesza trzy Sekcje: Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania, Krajową Sekcję Nauki oraz Krajową Sekcję Polskiej Akademii Nauki.

Podniesienie nakładów na edukację, szkolnictwo wyższe.

4 października odbyło się w Warszawie Zebranie Rady Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”. Podczas zebrania wiceprzewodniczącym KSNiO został wybrany Krzysztof Wojciechowski. Zebrani przyjęli stanowisko w sprawie podniesienia nakładów na edukację, szkolnictwo wyższe i edukację i wystąpili do Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Prezydium KK o podjęcie rozmów z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w celu: znaczącego zwiększenia nakładów na edukację i naukę i podniesienia poziomu wynagrodzeń pracowników nauki i edukacji.