Bony na zakup laptopów przez nauczycieli.

Którzy nauczyciele są uprawnieni do otrzymania bonu na laptop? Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z 7.07.2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – w celu wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych, nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30.09.2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przysługuje wsparcie sfinansowane ze środków publicznych w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information