Jak złożyć wniosek o wydanie bonu na zakup laptopa?

Jak złożyć wniosek o wydanie bonu na zakup laptopa? ? Instrukcja dla nauczyciela i dyrektora szkoły

Krok 1.

  1. Nauczyciel składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z załącznikiem, czyli uzupełnioną tabelą z danymi nauczyciela (plik excel).

a. Przykładowy wniosek jest dostępny https://www.gov.pl/web/laptop-dla-nauczyciela/dla-szkol-i-nauczycieli

b. Załącznik – tabela wraz z instrukcją jej uzupełnienia – jest dostępny https://www.gov.pl/web/laptop-dla-nauczyciela/dla-szkol-i-nauczycieli

Ministerstwo Cyfryzacji rekomenduje składanie wniosku w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektora szkoły (np. na wskazany przez dyrektora adres e-mail).

Krok 2.

  1. Dyrektor szkoły może samodzielnie wpisywać dane do tabeli, które pozyskał z przesłanych przez nauczycieli wniosków, do ustandaryzowanej tabeli (plik excel) https://www.gov.pl/web/laptop-dla-nauczyciela/dla-szkol-i-nauczycieli ,

lub

może skorzystać z pomocniczego ustandaryzowanego pliku (plik excel) z zestawieniem tabelarycznym nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, który jest dla niego dostępny w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej. Plik ten zawiera imiona, nazwiska i numery PESEL nauczycieli, którzy widnieją w ewidencji zatrudnionych nauczycieli w danej szkole.

  • Zestawienie zawiera informacje o nauczycielach pozostających w stosunku pracy w szkole (umowa o pracę) na 30 września 2023. Na liście nie znajdą się nauczyciele, którzy w dniu 30 września 2023: pozostają w stanie nieczynnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia; są zawieszeni w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1?3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela; przebywają na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni; są urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).
  • Zestawienie zostanie udostępniony dla dyrektorów szkół w dniu 2 października 2023 roku.

Krok 3.

  1. Dyrektor weryfikuje i uzupełnia o dane w tabeli (plik excel): numery telefonu i adresy e-mail uprawnionych nauczycieli, którzy złożyli wcześniej wnioski (pkt.1)

Uwaga! Pobrany plik z zestawieniem ma charakter jedynie pomocniczy, a ostateczna weryfikacja czy nauczyciel spełnia wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji należy do dyrektora szkoły.

Krok 4.

  1. Dyrektor szkoły przekazuje do organu prowadzącego zweryfikowaną listę uprawnionych do otrzymania bonu nauczycieli (w ustandaryzowanym pliku excel https://www.gov.pl/web/laptop-dla-nauczyciela/dla-szkol-i-nauczycieli) wraz z niezbędnymi danymi przekazanymi przez nauczycieli we wniosku (pkt.1).

Ministerstwo Cyfryzacji rekomenduje składanie wniosku w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący szkołę.

Krok 5.

  1. Organ prowadzący szkołę składa (oddzielnie dla każdej szkoły) formularz wniosku w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Ministerstwo Cyfryzacji zgodnie z instrukcją – Instrukcja dla organów prowadzących szkoły, która jest dostępna w sekcji Materiały na stronie https://www.gov.pl/web/laptop-dla-nauczyciela/dla-szkol-i-nauczycieli

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information