Transparentność finansów KSNiO, III Forum Uczelni i Instytutów Polskich (FUIP), pierwsze efekty  spotkań z ministrami.

Rada Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty obradowała 8 maja w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele:
• Krajowej Sekcji Nauki reprezentowanej przez Dominika Szczukockiego, Bogusława Dołęgę
i Marka Sawickiego;
• Krajowej Sekcji Państwowej Akademii Nauk reprezentowanej przez Piotra Lamparta;
• Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania reprezentowanej przez Waldemara Jakubowskiego, Danutę Utratę, Wiesławę Stec, Izabelę Lorenz-Sikorską, Krzysztofa Wojciechowskiego, Lesława Ordona, Marcina Podlewskiego;
• Komisji Rewizyjnej: Marta Gocławska (KSOiW) oraz Krzysztof Pszczółka (KSN) oraz Prawnik KSNiO Tomasz Gryczan i księgowa Agnieszka Janczak.
Porządek zebrania zaproponowany przez Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Nauki
i Oświaty Waldemara Jakubowskiego oraz protokół z poprzedniego zebrania Rady KSNiO zostały przyjęte jednogłośnie. Rada Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” postanowiła zatwierdzić sprawozdanie finansowe z działalności za 2023 rok i upoważniła Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Nauki
i Oświaty NSZZ „Solidarność” do podpisania i złożenia stosownych dokumentów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Piotr Lampart Przewodniczący Krajowej Sekcji Państwowej Akademii Nauk przedstawił pozytywne efekty spotkania z Ministrem Maciejem Godulą. Pracownicy Naukowi otrzymali długo oczekiwane podwyżki
w wysokości 30 %.
Dominik Szczukocki Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki przekazał relację z III Forum Uczelni
i Instytutów Polskich (FUIP). Wysoki, merytoryczny poziom konferencji i profesjonalna organizacja została wysoko oceniona przez uczestników.
Waldemar Jakubowski Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania przedstawił działania KSOiW związane z opiniowaniem rozporządzeń dot. ramowych planów nauczania oraz podstawy programowej.
Przewodniczący KSOiW podziękował Wiesławie Stec z Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania
w Lublinie, za profesjonalną organizację Konferencji „Kondycja psychofizyczna nauczycieli w XXI w”. Materiały
z konferencji dostępne są na stronie: [WIDEO] Nie uwierzysz w to…! „Kondycja psychofizyczna nauczycieli w XXI wieku” – Solidarność (solidarnosc-oswiatalublin.pl)
Dyskusja o negatywnych skutkach edukacji włączającej w szkołach i uczelniach oraz propozycje wspólnych działań w ramach Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty była ostatnim punktem zebrania.
Izabela Lorenc Sikorska

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information