Komunikat nr 4.  Spotkanie zespołu ds. prawnych, finansów KSOiW, finansowania systemu oświaty, wynagrodzeń i regulaminów

W styczniu i lutym odbyły się trzy spotkania Zespołu: 18 stycznia, 2 i 15 lutego 2024 r.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli: Joanna Lewna-Winnicka, Szymon Waliczek i Krzysztof Wojciechowski. Omówiono szczegółowo przykładowy regulamin wynagradzania nauczycieli, na podstawie którego godziny ponadwymiarowe nauczycieli rozliczane są w sposób progresywny. System taki polega na tym, że pracodawcy zaliczają wypracowane przez nauczycieli „nadgodziny” na poczet godzin pracy nauczyciela w dniu w którym przypada święto lub nauczyciel jest nieobecny. W te dni nauczycielowi wpisuje się jako godziny przepracowane „0” i do tego dolicza się godziny ponadwymiarowe, które nauczyciel wypracował w dniach poprzednich. Taki sposób naliczania wynagrodzenia w sposób rażący narusza prawo nauczyciela do wynagrodzenia za zrealizowane zajęcia. Uznano, że KSOiW powinna wspierać nauczycieli, którzy chcą wystąpić na drogę sądową w celu wypłaty wynagrodzenia za zrealizowane godziny ponadwymiarowe.

W drugim spotkaniu uczestniczyli: Mateusz Szymański, Izabella Kotas, Grzegorz Burandt, Krzysztof Wojciechowski, Marta Pych-Lipińska, Tomasz Gryczan, Waldemar Jakubowski, Wiesława Stec, Andrzej Antolak, Szymon Waliczek. Spotkanie zostało zaproponowane przez przedstawiciela Komisji Krajowej Mateusza Szymańskiego i dotyczyło zmian  w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w kierunku uzupełnienia jej o treści związane ze światem pracy.

W pierwszej części spotkania Mateusz Szymański zaprezentował materiał analityczny dotyczący kształtu podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotów doradztwo zawodowe, wiedza o społeczeństwie (WOS) oraz biznes i zarządzanie (BiZ). Analiza koncentrowała się na marginalnym występowaniu w podstawie programowej treści dotyczących szeroko rozumianej pracy i roli pracownika w gospodarce. Szeroko omówiono brak w podstawach programowych Rady Dialogu Społecznego i Związków Zawodowych
w kształtowaniu relacji pracodawca – pracownik.

W dalszej części odbyła się otwarta dyskusja na temat przedstawionego materiału. Uczestnicy popierali zaproponowany kierunek działania oraz wskazywali na szereg zmian, które są konieczne, zarówno w treściach programowych, jak i powszechnej świadomości młodych ludzi o świecie pracy i zagrożeniach z nim związanych. Uznano, że niektóre treści w obecnej podstawie programowej należy zastąpić przydatnymi informacjami, inne usunąć, a niektóre wprowadzić jako dodatkowe. Konieczne będą ustalenia bezpośrednio z MEN.

W kolejnym spotkaniu Zespołu brali udział: Anna Kocik, Marta Pych-Lipińska, Ewa Kantor,

Wojciech Książek, Szymon Waliczek i Krzysztof Wojciechowski.

Omówiono szczegółowo spotkanie z MEN w sprawie wynagrodzenia nauczycieli, w tym propozycje NSZZ „Solidarność” w zakresie podniesienia wynagrodzenia nauczycieli w oparciu o środki, które zostały zagwarantowane w ustawie budżetowej (subwencja oświatowa). Ustalono, że Zespół powinien być inicjatorem zmian w zakresie wynagradzania nauczycieli, które powinny być przedstawione Prezydium, następnie Radzie KSOiW.

Ustalono również, że przygotowany materiał dotyczący błędów w regulaminach wynagradzania nauczycieli, zostanie uzupełniony o uwagi Członków Zespołu, opracowany wspólnie z mecenasem Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, a następnie wysłany do Przewodniczących Sekcji Regionalnych, jako materiał który może być przydatny dla członków Związku podczas uzgodnień regulaminów wynagradzania nauczycieli.

Zespół uznał, że obecna sytuacja polityczna, działania Rządu dotyczące zmian w zakresie polityki oświatowej uderzające w fundamenty kultury i nauki europejskiej oraz prawidłowo rozumiane dobro dziecka,  może prowadzić do rozbieżności w zakresie istoty edukacji uczniów i priorytetów działalności NSZZ „Solidarność” (wartości, zadania domowe, podstawa programowa, wynagrodzenia nauczycieli). Obecna sytuacja wymaga od KSOiW realizacji polityki Związku, która będzie proponowała rozwiązania zgodne z programem i  statutem Związku, który  opiera  swoją tożsamość na Społecznej Nauce Kościoła  i dla którego obrona godności człowieka jest podstawą działania. 

Ustalono, że konieczne będzie jeszcze spotkanie Zespołu przed WZD, na którym zostaną omówione ewentualne stanowiska, przedstawione KSOiW.

Następne zebranie: 7 marca 2024 r., godz. 18.30.

Krzysztof Wojciechowski

(przewodniczący Zespołu)

Uwaga,

Zespół może udostępnić przedstawicielom Sekcji, KZ/KM, po zwróceniu się bezpośrednio do przewodniczącego Zespołu Krzysztofa Wojciechowskiego
(e-mail: krzysztof.wojciechowski@solidarnosc.poznan.pl ), pierwszych przykładów dobrych praktyk (oczywiście, m. in. z uwagi na RODO – do wiadomości wewnątrzzwiązkowej).

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information