KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się podniesienia stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2024 r.
Apel Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się podniesienia stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej. Mimo uwag i propozycji NSZZ „Solidarność”, w zakresie podwyższenia wynagrodzenia dla tej grupy pracowników, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało rozporządzenie ze stawkami, które zaproponowało w projekcie. Wynagrodzenie pracowników w niektórych grupach zaszeregowania określono na poziomie nieprzekraczającym 3000 zł brutto.
Stoimy na stanowisku, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze w każdej kategorii zaszeregowania powinno stanowić kwotę nie mniejszą niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone dla pracowników zatrudnianych poza sektorem oświatowym, czyli obecnie 4242 zł brutto. Ustalenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego na poziomach zaproponowanych w załącznikach prowadzi do patologii podczas zatrudniania tej grupy pracowników, ponieważ:
1) Pracownicy niebędący nauczycielami zatrudniani w szkołach i placówkach, którzy są objęci opiniowanym rozporządzeniem, otrzymują wynagrodzenie niższe niż w szkołach samorządowych stawki minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych są na wyższym poziomie niż proponowane w załącznikach;
2) Różnice między minimalnym a maksymalnym wynagrodzeniem zasadniczym są zbyt duże i prowadzą do nierównego traktowania pracowników w zakresie wynagrodzenia, dotyczy to w równym stopniu różnych placówek jak i pracowników w tej samej szkole. Pracownik na tym samym stanowisku, wykonujący tę samą pracę, może otrzymać różne wynagrodzenie zasadnicze;
3) Dodatek za wysługę lat liczony jest od minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, przez co każdy z pracowników, który otrzymuje wynagrodzenie zaproponowane w rozporządzeniu, traci miesięcznie kilkaset złotych, a w skali roku kilka tysięcy złotych, jeżeli otrzymuje maksymalny dodatek za wysługę lat liczony do kwoty zaproponowanej przez ministerstwo.
Za niedopuszczalne uważamy potraktowanie tej grupy pracowników jako gorszych niż, np. w szkołach samorządowych, zwłaszcza że rząd obiecał 20 procentową podwyżkę dla pracowników państwowej sfery budżetowej i godne ich traktowanie. Należy skończyć z patologiami w wynagrodzeniach „budżetówki” i ustalić płace tych pracowników na godziwym poziomie.
W imieniu Prezydium KSOiW
Krzysztof Wojciechowski

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information