Opinia dot. projektu rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia nauczycieli.

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność” dot. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność” warunkowo pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji i Nauki ? 213), traktując liberalizację przepisów w przedmiocie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu i nauczyciela języka regionalnego jako rozwiązanie prowizoryczne i nieadekwatne do obecnej sytuacji kadrowej polskiej oświaty. 

UZASADNIENIE

W projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przyjęto, że kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu oraz języka regionalnego będą miały osoby, które ukończyły studia na dowolnym poziomie i posiadają przygotowanie pedagogiczne. Według MEiN takie określenie wymagań kwalifikacyjnych wynika z bliżej nieokreślonej przez resort edukacji ?specyfiki” uzyskiwania kwalifikacji przez osoby zatrudniane w tych grupach nauczycieli. Z przepisów nowelizowanego rozporządzenia wynika ponadto możliwość uzyskania przez te osoby przygotowania pedagogicznego na studiach podyplomowych. 

W naszej ocenie rzeczony akt prawny stanowi w rzeczywistości nieudolną próbę przyciągnięcia absolwentów studiów wyższych do zawodu nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych praktycznej nauki zawodu i nauczycieli języka regionalnego poprzez obniżenie względem nich wymagań kwalifikacyjnych. Uważamy, że taka regulacja bez zmiany systemu wynagradzania nauczycieli oraz standaryzacji warunków pracy nie przyniesie zamierzonego skutku. 

Przewodniczący KSOiW NSZZ ?Solidarność”

dr Waldemar Jakubowski 

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information