Postulaty i stanowiska WZD oraz zasady współpracy KSOiW NSZZ „Solidarności” i MEN

Warszawa, 17 stycznia 2024r.

Postulaty i stanowiska WZD oraz zasady współpracy KSOiW NSZZ „Solidarności” i MEN to tematy pierwszego spotkania strony związkowej
z Panią Minister Barbarą Nowacką.

17 stycznia 2024 roku, Waldemar Jakubowski, Danuta Utrata, Izabela Lorenz-Sikorska i Janusz Wolniak spotkali się z Panią Minister Barbarą Nowacką oraz kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pani Minister przedstawiła osoby kierujące ministerstwem i wskazała ich kompetencje. Za współpracę ze stroną związkową odpowiada Pani Minister Paulina Piechna-Więckiewicz.
Przewodniczący KSOiW Waldemar Jakubowski wręczył postulaty KSOiW i uchwały WZD KSOiW. Podkreślił, że w przekazanych dokumentach delegaci wskazali na problemy, które wymagają podjęcia działań strony rządowej we współpracy ze związkami zawodowymi. Przewodniczący Waldemar Jakubowski jako najpilniejsze wskazał:

 1. Niezwłoczny wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli przynajmniej o 30%
  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, nie mniej jednak niż 1500 zł brutto.
 2. Odejście od kwoty bazowej i powiązanie stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
  z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw.
 3. Przeznaczanie docelowo na edukację 8% PKB.
 4. Urealnienie ochrony prawnej godności nauczycieli w związku z wykonywaną pracą.
 5. Standaryzacja warunków pracy nauczycieli.
 6. Zapewnienie wysokiego poziomu funkcjonowania szkolnictwa specjalnego.
 7. Ustawowe zagwarantowanie stałego uprawnienia do wcześniejszych emerytur w wysokości umożliwiającej godziwe życie.
 8. Ograniczenie biurokracji, przede wszystkim związanej z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 9. Wprowadzenie przepisów określających wynagrodzenie nauczycieli za inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły – art. 42 KN.
 10. Podniesienie dodatku za wychowawstwo do 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego) i nadanie uprawnień do niego pracownikom faktycznie pełniącym tę funkcję bez wynagrodzenia, np. w centrach kształcenia zawodowego, zespołach edukacyjno-terapeutycznych i innych.
 11. Zbudowanie funkcjonalnego systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.
 12. Znowelizowanie art. 47 KN – zrównanie uprawnień do nagród jubileuszowych z pracownikami samorządowymi.
 13. Ujednolicenia przepisów dotyczących wysokości i uprawnień do dodatku za warunki trudne
  i uciążliwe – praca z uczniami niepełnosprawnymi, bez względu na rodzaj placówki i miejsce wykonywania pracy w wysokości co najmniej 20% wynagrodzenia zasadniczego za pracę
  w warunkach trudnych i 10% za pracę w warunkach uciążliwych.
 14. Uzyskanie uprawnień do urlopu na żądanie wzorem innych grup zawodowych w Polsce.
 15. Jednoznaczna regulacja prawna w sprawie pensum i wynagradzania, np. nauczyciel informatyk – zajęcia teoretyczne – 18 g., a zajęcia praktyczne – 20 g. (wykonują tę samą pracę).
 16. Wprowadzenie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego.

Problemy szkolnictwa specjalnego i postulat ograniczenia dokumentacji związanej z pomocą psychologiczno – pedagogiczną omówiła Izabela Lorenz-Sikorska. Danuta Utrata przedstawiła obszary wymagające zmian w szkolnictwie zawodowym,
a Janusz Wolniak w szkolnictwie dla dorosłych.

Przedstawiciele KSOiW zapytali o konsekwencje „odchudzenia” podstawy programowej i czy zmniejszona zostanie liczba godzin. Pani Minister Katarzyna Lubnauer przekazała, że liczba godzin pozostanie bez zmian. Kolejne pytanie dotyczyło zadań domowych, będą one zlikwidowane w szkołach podstawowych. Zmiany te wejdą w życie od 1 września 2024 r.
Strona związkowa omówiła propozycje zasad i trybu współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Widzi ona konieczność ustalenia harmonogramu spotkań, aby jak najszybciej wprowadzić zmiany oczekiwane przez środowisko oświatowe. Pani Minister zaproponowała również możliwość merytorycznych spotkań przedstawicieli MEN ze strukturami związkowymi w terenie.

Izabela Lorenz-Sikorska
Sekretarz KSOiW

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information