Rozmowy płacowe związków zawodowych z kierownictwem MEN; 8 luty 2024r.

Komunikat ze spotkania w dniu 8 lutego br. związków zawodowych z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
„Solidarność” reprezentowali: Waldemar Jakubowski (przewodniczący KSOiW), Danuta Utrata (wiceprzewodnicząca), Krzysztof Wojciechowski, Marcin Podlewski i Janusz Wolniak.
Delegacja „Solidarności” podtrzymała swoje stanowisko dotyczące podwyższenia wynagrodzenia nauczycieli, wskazując, że rozwiązania muszą być systemowe. Postulowano, aby wyłączyć ze średniego wynagrodzenia różne dodatki, które obecnie stanowią kilkadziesiąt procent wynagrodzenia nauczyciela. Solidarność zaproponowała, aby do wynagrodzenia zasadniczego przenieść 2,5% wynagrodzenia za wysługę lat nauczyciela początkującego (MEN twierdzi, że ten dodatek stanowi 6,5 średniego wynagrodzenia nauczyciela poczatkującego). Wskazano, że część środków naliczanych na odpis ZFŚS nauczycieli przekazywanych do samorządów, nie trafia do nauczycieli, dlatego powinno się je włączyć do wynagrodzenia zasadniczego. Przypomniano, że koalicja rządząca chce, by bezpośrednio z budżetu państwa wypłacać zasiłki za zwolnienie lekarskie nauczyciela od 1 dnia zwolnienia i dlatego środki, które mają zostać wypłacone nauczycielom z tytułu art. 92 § 1 Kodeksu pracy, również powinny zostać włączone do wynagrodzenia zasadniczego. Po uwzględnieniu propozycji „Solidarności” wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w stosunku do zaproponowanego przez rząd wyniósłby dodatkowo: dla nauczycieli początkujących około 160 zł (łącznie 37%), mianowanych o około 300 zł (37,5%) i dyplomowanych o około 160 zł (33,5%).
Gdyby strona rządowa uwzględniła propozycje „Solidarności” wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli mogłoby wzrosnąć:
1) początkującego o 1378 zł (było 1218 zł),
2) mianowanego o 1467 (było 1167 zł),
3) dyplomowanego o 1525 (było 1365 zł).
Według Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli mogłoby kształtować się na poziomie:
1) nauczyciel początkujący 5068 zł,
2) nauczyciel mianowany 5367 zł,
3) nauczyciel dyplomowany 6075 zł,
co doprowadziłoby do złagodzenia zjawiska spłaszczenia wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Nasz Związek stoi na stanowisku, że jeszcze w tym roku należy zrealizować podwyżkę rekompensującą skumulowaną inflację. Ponadto związkowcy wnosili o to, by rozpocząć intensywne

prace nad wdrożeniem sytemu wynagradzania nauczycieli, w którym wynagrodzenie zasadnicze byłoby powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce lub w sektorze przedsiębiorstw.
„Solidarność” uznała, że obecne podwyżki powinny zostać wypłacone niezwłocznie, wnosząc jednak o uwzględnienie zaproponowanych przez nas zmian w wynagrodzeniu zasadniczym i zapisanie ich w protokole rozbieżności. Ministerstwo z aprobatą przyjęło propozycje sporządzenia protokołu i zapisania w nim rozbieżności.
Ze strony związkowców padło też wiele pytań dotyczących sprzeczności w sprawie liczby nauczycieli podawanych przez MEN i GUS. Zwróciliśmy się również o przedstawienie przez MEN szczegółowych danych dotyczących wykorzystania przez samorządy środków przeznaczonych na ZFŚS dla nauczycieli, wielkości wypłaconych nagród jubileuszowych dla nauczycieli początkujących (MEN twierdzi że jest to znaczna liczba nauczycieli) oraz o wysokość środków wypłaconych nauczycielom za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Na część pytań MEN nie było w stanie odpowiedzieć z uwagi na brak danych w SIO
MEN zapewniło związkowców, że zamierza wdrożyć podwyżki wynagrodzeń nauczycieli jak najszybciej. Minister Barbara Nowacka podziękowała za prowadzone rozmowy płacowe i przypomniała o konieczności powołaniu zespołów roboczych, które opracują rozwiązania wielu problemów negatywnie wpływających na polski system oświaty. Ponadto, ministerstwo zapewniło, że utrzymany zostanie program bonów na laptopy dla nauczycieli, natomiast w przypadku uczniów sprawa jest bardziej skomplikowana i w obecnej chwili nie wiadomo, czy i w jakiej formie program będzie kontynuowany.
Ministerstwo zamierza zakończyć konsultacje w sprawie podwyżek dla nauczycieli z pozostałymi partnerami społecznymi do 20 lutego.

Opracował Janusz Wolniak

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information