Spotkanie MEN ze związkami zawodowymi.

Komunikat ze spotkania związków zawodowych z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie dotyczące wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
1 lutego odbyło się w MEN spotkanie uzgodnieniowe z udziałem reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli (KSOiW „Solidarność”, ZNP i Forum) ws. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie dotyczące wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
„Solidarność” reprezentowali: Waldemar Jakubowski( przewodniczący KSOiW) Danuta Utrata (wiceprzewodnicząca) Jerzy Smoliński i Janusz Wolniak.
Ministerstwo przedstawiło nie tylko nową siatkę płac, ale szereg danych dotyczących stanu dzisiejszej oświaty, np. struktury zatrudnienia nauczycieli, poziomu wykształcenia i stopnia awansu, kosztów ponoszonych przez samorządy czy też wydatków ponoszonych na poszczególne składniki wynagrodzenia.
Strona społeczna określiła swoje wstępne stanowiska i oczekiwania dotyczące płac. Ustalono, że kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się 8 lutego.
Przedstawiciele „Solidarności” wyrazili zdanie, że przedstawione przez MEN nowe propozycje płacowe nie uwzględniają obecnej inflacji i wyraziła oczekiwanie, że jeszcze w tym roku na podwyżki będą przeznaczone dodatkowe środki. Przewodniczący Waldemar Jakubowski zaznaczył, że konieczne jest zbudowanie całościowego spójnego systemu finansowania oświaty, w którym płace będą powiązane ze wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej, a w szczególności w sektorze przedsiębiorstw. Wyraził też nadzieję, że Państwo Polskie wypracuje model finansowania oświaty, w którym będzie przeznaczane na ten cel co najmniej 7-8 PKB, jak to się dzieje w wielu krajach na świecie.
Danuta Utrata podkreśliła, że obecne podwyżki, chociaż bez wątpienia znaczące, są ucieczką od płacy minimalnej, którą Państwo musi zapewnić. Wyraziła też obawy, że obecne spłaszczenie płac na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nie służy temu, by do oświaty garnęli się młodzi nauczyciele.
Jerzy Smoliński z kolei apelował o to, by to Państwo wzięło na siebie główny ciężar finansowania oświaty, a Janusz Wolniak upomniał się o pracowników oświaty, którzy zostali wyłączeni spod Karty Nauczyciela i nie zostaną objęci obecną podwyżką.
Minister Edukacji Barbara Nowacka zaznaczyła, że pragnie wraz ze stroną społeczną odbudowywać prestiż zawodu nauczyciela i prowadzić dialog. Obiecała też prace nad kwestią spłaszczenia płac na poszczególnych stopniach awansu, prace nad powiązaniem płac ze średnią w gospodarce (projekt obywatelski jest obecnie procedowany w sejmie). Zaznaczyła jednak, że kolejne realne zmiany płacowe będą możliwe dopiero w następnych latach.
Ministerstwo zaproponowało, by nie tylko w sprawach płacowych powołać zespół roboczy, w ramach którego pracowałyby zespoły robocze, np. ds. wynagrodzeń, awansu zawodowego, doskonalenia, godzin ponadwymiarowych czy nauczycielskich emerytur. W tej sprawie strona społeczna ma do 15 lutego przekazać swoje propozycje.

Janusz Wolniak
Członek Prezydium KSOiW

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information