Wspólne problemy ? wspólna walka.

Susan Flocken Przewodnicząca ETUCE (Director of the European Trade Union Committee for Education) odpowiedziała na zaproszenie Waldemara Jakubowskiego Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania i we wtorek 19 lipca doszło do spotkania, w którym uczestniczył również mecenas Tomasz Gryczan. Przewodniczący obu organizacji mieli okazję spotkać się po raz pierwszy, opowiedzieć o swoich celach i planach na przyszłość. Susan Flocken złożyła gratulacje Waldemarowi Jakubowskiemu z okazji wyboru na przewodniczącego KSOiW oraz KSNiO, przedstawiła strukturę i zasady działania ETUCE. Mówiła również o planowanych wydarzeniach i przedsięwzięciach,  zaprosiła KSOiW do  udziału w nich, podkreślając i chwaląc “Solidarność” za aktywność w europejskich strukturach związkowych.

 Z kolei Waldemar Jakubowski przedstawił najboleśniejsze problemy polskiej edukacji: niskie wynagrodzenia i złe warunki pracy. Zwrócił także uwagę na wyzwania związane z rozwojem cywilizacji: zmieniającą się strukturę ludności, cyfryzację społeczną oraz utratę atrakcyjności wykonywania zawodu nauczyciela. Susan Flocken, dodała, że są to problemy dostrzegane w całej Europie, stąd jej wielka troska i najważniejszy cel działania ETUCE: zwiększenie atrakcyjności wykonywania zawodu nauczyciela. Oboje przewodniczący stwierdzili również, że priorytetowe dla nich jest szkolnictwo publiczne i przeciwdziałanie rozwojowi sektora prywatnego kosztem powszechnej dostępności do edukacji. Na koniec zadeklarowali pełną otwartość na ścisłą współpracę i działanie na rzecz poprawy warunków pracy i wynagradzania nauczycieli. W ten sposób została otwarta droga do przeniesienia naszej walki o godziwe płace na forum europejskie.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information