Zadania zespołu ds. finansów KSOiW.

Komunikat zespołu ds. finansów KSOiW, finansowania systemu oświaty, wynagrodzeń i regulaminów listopad 2023 r.

W listopadzie 2023 r. odbyły się dwa zebrania zespołu problemowego – ds. finansowania systemu oświaty, wynagrodzeń i regulaminów (on-line).
W pierwszy, spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Wojciechowski (Poznań), Anna Kocik (Gdańsk), Wojciech Książek (Gdańsk), Joanna Lewna- Winnicka (Tczew), Dorota Muziewicz (Opole), Marta Pych-Lipińska (Szczecin).
Przedstawione zostały propozycje do pracy zespołu:

 1. Za pilną sprawą uznano, z uwagi na WZD KSOiW planowane 12-13 marca 2024 r., zintensyfikowanie prac nad uchwałą programową (termin zgłaszania uwag – do 15 stycznia 2024 r. Za ważne uznano, aby w uchwale znalazły się fragmenty dotyczące:
  1) pragmatyki służbowej/zawodowej nauczycieli;
  2) wynagrodzenia pracowników oświaty;
  3) nakładów finansowych na oświatę.
 2. Zwrócono uwagę na znaczenie realizacji stanowisk/apeli, przyjętych podczas WZD KSOiW
  w Poronienie w maju 2023 r. Około 10 stanowisk/apeli odnosi się do dodatków składających się na wynagrodzenie nauczycieli. Kluczowa będzie finalna ich realizacja. Tematyka przyjętych stanowisk dotyczy m.in.:
  1) nagród jubileuszowych;
  2) problematyki uśredniania pensum;
  3) Waloryzacji dodatku za wychowawstwo klasy;
  4) przywrócenia dodatku w centrach kształcenia zawodowego;
  5) ujednolicenia kwot i zasad wypłacania dodatków za trudne warunki pracy nauczycielom pracującym z uczniami niepełnosprawnymi;
  6) dodatków za trudne warunki pracy dla nauczycieli klas integracyjnych i innych oddziałów.
  Wykaz stanowisk i „aktualizowana” uchwała programowa powinny być regularnie wysyłane członkom zespołów i członkom związku.
 3. Uznano, że należy zastanowić się nad przygotowaniem nowych projektów stanowisk na WZD.
 4. Kluczowym powinno się stać dopracowanie systemu dotyczącego wynagradzania nauczycieli i nakładów przeznaczanych na oświatę (analiza realizacji wniosków z konferencji na temat nakładów na finansowanie JST zorganizowanych w 2013 i 2015 r. w Gdańsku). Na konferencji pracowano nad zagadnieniami takimi jak:
  1) określenie standardów zatrudnieniowych – w tym liczebności uczniów w klasach (były art. 30 ust. 9 Ustawy Karta nauczyciela, wykreślony w 2003 r.);
  2) opracowanie tzw. koszyka edukacyjnych usług podstawowych (podobnie jak w służbie zdrowia).;
  3) wybór systemu waloryzacji wynagrodzeń (tzw. indeksacji), który uniezależni wzrost płac w oświacie od corocznych decyzji politycznych (np. w odniesieniu do przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw lub średnich wynagrodzeń w gospodarce narodowej; planowanej inflacji; planowanego wzrostu PKB).
 5. Uznano, że należy opracować rozwiązania dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych – dobre praktyki dotyczące sposobu ich wynagradzania. Zasadne będzie przekazywanie ich (dobrych rozwiązań/praktyk) mailowo do sekcji regionalnych. Docelowo KSOiW powinna zamieszczać na stronie internetowej materiałów w powyższej sprawie i propozycji regulaminów z zastrzeżonymi kodami dostępu.
 6. Przyjęto, że należy opracować rozwiązania dotyczące regulaminów wynagradzania nauczycieli- tzw. dobre praktyki. Wskazać najczęściej popełniane błędy i przepisy niezgodne z prawem w regulaminach przyjmowanych przez organy prowadzące szkoły.
 7. Podjęcie szerokiej dyskusji nad przywróceniem dodatków „trudnościowych” z wybranych przedmiotów.
 8. Opracowanie sposobu udzielania porad prawnych członkom związku -np. po uzyskaniu klucza dostępu.
  W dniu 30 listopada 2023 r. odbyło się drugie spotkanie zespołu problemowego – ds. finansowania systemu oświaty, wynagrodzeń i regulaminów (on-line). Udział w nim wzięli: Krzysztof Wojciechowski (Poznań), mec. Tomasz Gryczan (KSOiW), Anna Kocik (Gdańsk), Wojciech Książek (Gdańsk), Dorota Muziewicz (Opole), Marta Pych-Lipińska (Szczecin), Szymon Waliczek (Podbeskidzie).
  Zespół podjął zajmował się następującymi sprawami:
 9. Przedstawiono treść komunikatu z poprzedniego spotkania zespołu. Zaapelowano o zamieszczanie komunikatów zespołów na str. internetowej KSOiW, ew. tworząc specjalny folder na tego typu informacje. Uznano, że jest to też element oferty „S” i nowa forma działania KSOiW.
 10. Dokonano wyboru przewodniczącego zespołu. Został nim Krzysztof Wojciechowski.
 11. Omówiono stan prac nad projektem uchwały programowej, która ma być głosowana podczas WZD KSOiW 12-13 marca 2024 r. Przypomniano termin składania uwag do KSOiW – do 15 stycznia 2024 r. Padały różne propozycje zmian w części dotyczącej wynagrodzeń i nakładów na oświatę. Przypominano, że wzrost nakładów do 8% PKB znalazł się w stanowisku KZD NSZZ „S” (X 2023). Wskaźnik ten został podany kierunkowo i jako taki, nie powinien być przedmiotem bardzo szczegółowych dyskusji w czasie obrad zespołu. Apelowano by sprawdzić, czy podany w projekcie uchwały wskaźnik „nie mniej niż 12,8% z budżetu państwa” nie zaniża nakładów budżetowych. Dyskutowano nad propozycjami zmiany formy uchwały programowej. Zwracano także uwagę, by uchwała programowa z racji swej nazwy, miała charakter bardziej ogólny i strategiczny. Tekst projektu uchwały po ostatnich propozycjach powinien zostać wysłany do członków zespołu i delegatów.
 12. Przypomniano stanowisko Rady KSOiW z 25 maja 2017 r., w którym pojawia się żądanie „Solidarności” „powiązania wzrostu płac z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej”. Podobnie (w stanowisku nr 7 WZD KSOiW w Ostrowcu – maj 2018) żądano „zmiany systemu wynagradzania w oparciu o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej”. Teksty stanowisk powinny zostać wysłane członkom zespołu. Dokumenty te zostały przywołane z uwagi na występujące głosy w KS dotyczące powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw.
 13. Zespół zaapelował o zgłaszanie projektów uchwał, stanowisk, apeli ws. sprawach szczegółowych przed planowanym WZD i Radą KSOiW, która odbędzie się 16 stycznia 2024 r.
 14. Przypomniano stanowiska przyjęte podczas WZD w Poroninie. Za kluczowe uznano, aby doprowadzić do ich pozytywnego rozstrzygnięcia.
 15. Zwrócono uwagę, że może pojawić się problem dodatkowego obciążenia nauczycieli w związku z planem wiązania podwyżek wynagrodzeń z odstąpieniem od zadawania prac domowych, itd.
 16. Postanowiono, że będą podejmowane prace na rzecz udostępniania sekcjom regionalnym, KZ/KM:
  1) przykładów rozwiązań regulaminowych dotyczących pracowników samorządowych;
  2) przykładów rozwiązań regulaminowych dotyczących wynagradzania nauczycieli;
  3) opinii prawnych mec. T. Gryczana, oraz materiałów opracowanych przez Zespół, ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i przepisów niezgodnych z prawem, które mogą znaleźć się w regulaminach przyjmowanych przez organy prowadzące szkoły.
  W przypadku regulaminów podejmowane będą starania, by zamieszczać na stronie KSOiW (z ograniczonym dostępem- tylko dla członków „Solidarności”) przykłady różnych przykładów regulaminów przyjmowanych przez JST (duże miasto, powiat, gmina wiejska) z uwagi na pewną ich specyfikę i różnice.
 17. Postanowiono ws. technicznych:
  1) Zamieszczać omawiane dokumenty zespołu na wspólnej platformie google.
  2) Szukać rozwiązań, które zapewnią tzw. klucz dostępu do treści dokumentów prawnych, regulaminów zainteresowanym działaczom NSZZ „Solidarność”. Do wiadomości ogólnej np. na stronie internetowej będą podawane same tytuły/krótkie omówienia dokumentów.

Krzysztof Wojciechowski
(Przewodniczący Zespołu)

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”

ul. Prosta 30

00-838 Warszawa

 

Zemez ©. All rights reserved. | Do Not Sell My Personal Information